VAIKŲ PRAMOGŲ CENTRO "PASAKŲ ŠALIS" TAISYKLĖS

1. BENDROS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

  • Pramogų centras - vaikų pramogų centras "PASAKŲ ŠALIS"
  • Pramogų įranga - laipynių labirintai, batutai, nusileidimo kalneliai ir kita pramogų įranga.
  • Operatorius - pramogų centro valdytojas UAB "Dream city".
  • Draudimas - pramogų centro veikla yra apdrausta draudimo bendrovėje bendrosios veiklos civilinės atsakomybės draudimo pagrindais. Draudimo poliso objektas: Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl Draudėjo valdomų pastatų, teritorijos ir/ar patalpų bei jose esančio kilnojamojo turto ir įrengimų/įrenginių. Draudimo poliso kopija turi būti pateikta Lankytojui susipažinti pagal pirmą Lankytojo pageidavimą ar pareikalavimą.
  • Lankytojas - asmuo, kuris yra vyresnis nei 18 metų amžiaus ir kurio teisėtoje priežiūroje yra Vaikas.
  • Vaikas - kiekvienas pramogų centre esantis asmuo, kuris yra jaunesnis nei 18 metų amžiaus.

1.1. Šios taisyklės iškabintos lankytojams laisvai prieinamoje vietoje, kurioje Lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo pasinaudoti pramogų centro paslaugomis. Lankytojas privalo pats susipažinti ir supažindinti savo vaikus su šiomis Taisyklėmis ir įpareigoti savo vaikus laikytis šių Taisyklių. Vaikams nesilaikant šių Taisyklių visa atsakomybė tenka Lankytojui.

1.2. Lankytojas privalo pasirašyti Lankytojų registracijos žurnale nepriklausomai nuo vaiko amžiaus. Pasirašydamas, Lankytojas patvirtina, kad:

1.2.1. Lankytojas tinkamai ir atidžiai susipažino su Taisyklėmis ir supažindino su jomis savo nepilnamečius vaikus/ globotinius, kuriuos jis palieka pramogauti Pramogų centre vienus ar, kurie pramogauja kartu su Lankytoju.

1.2.2. Lankytojui bei jo nepilnamečiams vaikams/globotiniams yra išaiškinta, žinoma bei suprantama, jog Pramogų centre privaloma elgtis apdairiai, atsargiai, rūpestingai bei atsakingai, nekeliant savo veiksmais sau ir/ar tretiesiems asmenims pavojaus, grėsmės ar bent menkiausios rizikos atsirasti galimiems neigiamiems padariniams.

1.2.3. Lankytojui bei jo nepilnamečiams vaikams/globotiniams yra išaiškinta, žinoma bei suprantama, jog bet koks Pramogų centre neatsargus, neatsakingas, pavojingas ar kitoks, šias taisykles pažeidžiantis nepilnamečio vaiko/globotinio elgesys, gali sukelti žalą nepilnamečiui vaikui/ globotiniui ir/ar tretiesiems asmenims.

1.2.4. Lankytojas tinkamai įvertino Pramogų centro paslaugas (įskaitant bet neapsiribojant: įrenginius, aplinką, faktines centro paslaugų teikimo aplinkybes ir pobūdį bei visą kitą), savo bei jų nepilnamečio vaiko/globotinio gebėjimus ir galimybes susijusias su buvimu Pramogų centre, naudojimusi jo paslaugomis bei galėjimu (gebėjimu) savo jėgomis ir atsakomybe tinkamai kontroliuoti bei valdyti visas su tuo susijusias, galimas grėsmes bei rizikas be jokios, aiškiai taisyklėse nenurodytos, papildomos Pramogų centro darbuotojų pagalbos ar paramos.

1.2.5. Lankytojas įsipareigoja tinkamai šių taisyklių laikytis ir užtikrina, kad jų laikysis jų nepilnamečiai vaikai/ globotiniai, taip pat prisiima visą su šių taisyklių laikymusi ir galimu žalos atsiradimu susijusią riziką.

1.2.6. Lankytojas sutinka, kad jo nepilnamečiams vaikams/globotiniams nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tenka Lankytojui bei supranta, kad UAB "DREAM CITY" nėra atsakinga už žalos, kilusios dėl šių taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko/globotinio neatsargaus ir/ar pavojingo elgesio, atsiradimą ar atlyginimą.

1.2.7.Lankytojas geranoriškai, niekuo neverčiamas, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę dėl jų nepilnamečiams vaikams/globotiniams ir tretiesiems asmenims jų nepilnamečių vaikų/globotinių padarytos žalos, sutinka, kad jų nepilnametis vaikas/globotinis būtų įleistas į Pramogų centrą vienas be pilnamečių asmenų priežiūros.

1.2.8. Tuo atveju, kai Lankytojų registracijos žurnale pasirašęs Lankytojas pramogauja Pramogų centre kartu su nepilnamečiu vaiku, Lankytojas prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę, įsipareigoja nuolat, nepertraukiamai, savo rizika ir atsakomybe stebėti, rūpintis bei prižiūrėti savo nepilnametį vaiką/globotinį, jo elgesį bei sveikatos būklę.

1.2.9. Lankytojo nepilnamečiai vaikai/globotiniai, įleidžiami į Pramogų centrą, neturi sveikatos ar kitų problemų, elgesio sutrikimų, dėl kurių jiems ir/ar tretiesiems asmenims gali kilti neigiamų pasekmių.

1.3. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.

1.4. Pramogų centras teikia pramogų organizavimo paslaugas, tačiau neteikia nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugų.

1.5. Pramogų centras teikia pramogų organizavimo paslaugas Lankytojams ir/ar nepilnamečiams vaikams iki 12 metų. Vaikai iki 4 metų, pramogauja tik kartu su Lankytoju jam prižiūrint.

1.6. Lankytojas turi būti asmuo vyresnis nei 18 metų ir privalo prisiimti visišką atsakomybę už jo prižiūrimų vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugumą.

1.7. Jeigu Lankytojas pageidauja palikti vaiką iki 4 metų kito nepilnamečio vaiko priežiūroje (pvz. už mažametį vaiką bus atsakingas vyresnis brolis/sesuo), Lankytojas pasirašydamas Lankytojų registracijos žurnale prisiima visapusišką atsakomybę už visus galimus neigiamus padarinius jo vaikui ir /ar tretiesiems asmenims.

1.8. Pramogų centro teikiamomis paslaugomis NETURI teisės naudotis:

1.8.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelią grėsmę savo ir kitų žmonių saugumui ir sveikatai.

1.8.1. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų ar/ir trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

1.8.2. Asmenys, nepasirašę Lankytojų registracijos žurnale;

1.8.3. Asmenis, kurių elgesys kelia pavojų Pramogų centrui, jo saugumui ir higieninei būklei, Pramogų centro lankytojams arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

1.9. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Pramogų centre gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens. Dauguma Pramogų centro zonų nėra pritaikytos neįgaliesiems su vežimėliais.

1.10. Atliekant neeilinę techninę arba higienos profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto skelbimu prie įėjimo, Pramogų centras gali būti laikinai uždarytas.

1.11. Pramogų centras suteikia Lankytojams ir jų vaikams pramogų organizavimo paslaugas, tačiau neatsako už šių paslaugų įtaką konkretaus Vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

1.12. Už Vaiką atsakingas Lankytojas, prieš palikdami vaiką Pramogų centre, privalo įsitikinti, kad Vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Pramogų centre bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus Vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos Vaiko sveikatai, todėl už Vaiką atsakingas Lankytojas, palikdamas vaiką Pramogų centre, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti Vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam Lankytojui, palikusiam savo vaikus Pramogų centre. Pramogų centras neatlygina Vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl Pramogų centro įrangos ar patalpos.

1.13. Pramogų centro personalas turi teisę atsisakyti priimti į Pramogų centrą vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina Pramogų centro inventorių, žaloja kitus esančius vaikus.

1.14. Pramogų centro personalas nekeičia sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams ir neteikia panašaus pobūdžio Vaiko priežiūros paslaugų.

2. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA. ABONEMENTŲ IR DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

2.1. Pramogų centro paslaugų kainas nustato Operatorius. Paslaugų kainos skelbiamos prie įėjimo į Pramogų centrą ir Pramogų centro interneto puslapyje www.manopramogos.lt.

2.2. Apmokėti už paslaugas, įsigyti abonementus ir nuolaidų korteles galima tik Pramogų centro kasoje.

2.3. Lankytojų ir/ar vaikų apsilankymas apmokamas remiantis pramogų centro kainininke nustatytomis kainomis prieš įeinant į Pramogų centrą.

2.4. Lankytojų praleistas laikas pramogų centre pradedamas skaičiuoti nuo pasirašymo Lankytojų žurnale momento ir baigiamas skaičiuoti, kai Lankytojas ir/ar vaikas išeina iš Pramogų centro. Lankytojas privalo pats sekti ir kontroliuoti laiką praleistą Pramogų centre. Už papildomai praleistą laiką-vėlavimą (laikas, už kurį prieš įeinant į pramogų parko pramogų zoną nebuvo sumokėta) automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis Pramogų centro nustatytomis kainomis už papildomai praleistą laiką. Šią papildomą sumą lankytojas privalo visiškai apmokėti kasoje.

2.5. Paslaugos neparduodamos likus 1 valandai iki Pramogų centro darbo laiko pabaigos, taip pat gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai Pramogų centre vienu metu yra daugiau nei 50 vaikų.

2.6. Lankytojui, apmokėjusiam už paslaugas, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Pramogų centro paslaugomis, pinigai negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo prekės ar paslaugas.

2.7. Lankytojui, pametusiam abonementą, pinigai negrąžinami ir naujas abonementas neišduodamas.

2.8. Lankytojai, norintys įsigyti paslaugą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (nuolaidų kortelę, dovanų kuponą ar kt.).

2.9. Jei Lankytojas, jau išėjęs iš Pramogų centro, pageidauja pakartotinai patekti į Pramogų centrą , jis turi įsigyti naują bilietą.

3. HIGIENOS/SAUGUMO REIKALAVIMAI IR DRAUDIMAI LANKYTOJAMS IR VAIKAMS

( VADOVAUJANTIS LR SVEIKTATOS MINISTERIJOS ĮSAKIMU Nr. HN 131:2015)

3.1. Lankytojai privalo palikti vaikiškus vežimėlius tik prie Pramogų centro įėjimo arba rūbinės zonoje.

3.2. Lankytojai ir vaikai viršutinius drabužius ir lauko avalynę privalo palikti rūbinėje.

3.3. Lankytojai Pramogų centre pramogauja tik su kojinėmis ar kita vidaus patalpoms pritaikyta avaline ( "čėškės", šlepetės ir t.t.). Lankytojams ir vaikams draudžiama pramogauti plikomis kojomis.

3.4. Lankytojai, dėl rimtų priežasčių negalintis nusiimti lauko avalynės, privalo būti su "antbačiais".. Lankytojams su "antbačiais" leidžiama būti tik "Tėvelių laukimo zonoje" arba Gimtadienių kambarėlyje. Antbačius galima įsigyti Pramogų centro kasoje

3.5. Lankytojams ir vaikams Pramogų centro patalpose draudžiama:

3.5.1. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų kaip žiogelius, rašiklius, ženkliukus ir kt.;

3.5.2. turėti su savimi iš namų atsineštus žaislus

3.5.3. neštis maistą, kramtomą gumą, ledinukus ar gėrimus, taip pat gerti ar valgyti žaidimų aikštelėse;

3.5.4. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų; Maisto produktus leidžiama atsinešti tik kūdikius maitinančioms mamoms ir Lankytojų vaikų gimtadienių švenčių organizavimui.

3.5.5. lankytis su gyvūnais;

3.5.6. naudotis Pramogų centro paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatinius rūbus);

3.5.7. šiukšlinti, spjaudyti ant grindų, atlikti natūralius gamtinius reikalus ne tualetuose;

3.5.8. keisti vaikams sauskelnes, jas palikti tualeto patalpoje. Esant poreikiui, prašome naudotis prekybos centro specialiai sauskelnių keitimui ir kūdikių priežiūrai įrengtais kambariais.

3.5.9. palikti vaikus iki 4 metų be priežiūros; Palikus vaiką iki 4 metų be priežiūros, Pramogų centro personalas nedelsiant praneša policijai.

3.5.10. avėti lauko avalynę pramogų zonoje, išskyrus rūbinę ir zoną Lankytojams su avalyne;

3.5.11. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Pramogų centro paslaugomis;

3.5.12. sukelti pavojingas sau ir kitiems Lankytojams ir/ar vaikams situacijas;

3.5.13. leistis čiuožyklomis atsigulus galva į priekį, atsisėdus nugara į priekį, sėdint ant tam nepritaikytų daiktų;

3.5.14. lipti į čiuožyklas "prieš eismo kryptį";

3.5.15. leistis čiuožyklomis grupėmis;

3.5.16. naudotis čiuožyklomis ar kitais pramogų įrenginiais, kai dėl techninių kliūčių sustabdytas jų eksploatavimas;

3.5.17. sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Pramogų centro Lankytojams ir/ar vaikams;

3.5.18. naudotis čiuožyklomis asmenims, kuriems sugipsuotos ar sutvarstytos galūnės.

4. OPERATORIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

4.1. Operatorius turi teisę:

4.1.1. neįleisti į Pramogų centrą asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Pramogų centro tvarką, kelti pavojų kitų Lankytojų ir/at vaikų saugumui, higieninei Pramogų centro būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

4.1.2. neįleisti į Pramogų centrą asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;

4.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Pramogų centre teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

4.1.4. pašalinti iš Pramogų centro Lankytojus, kurie pažeidžia Pramogų centro taisykles, nepaiso Pramogų centro teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai Lankytojams negrąžinami;

4.1.5. Operatorius turi teisę Pramogų centre rengti uždarus vakarus;

4.1.6. Operatorius turi teisę rengti koncertus, pasirodymus ir kitus renginius, kurių metu laikinai nebus teikiamos Pramogų centro paslaugos. Informacija apie renginius iš anksto pateikiama interneto svetainėje www.manopramogos.lt.

4.1.7. Operatorius įsipareigoja teikti lankytojams paslaugas Pramogų centre, laikydamasis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

4.1.8. Operatorius atsako už Pramogų centro patalpų saugumą ir patalpose esančios įrangos/įrenginių saugumą.

4.1.9. Operatorius neatsako už susižalojamus ir/ar patirta žalą, atsiradusia dėl Lankytojo ir/ar vaiko nesaugos elgesio ir šių taisyklių laikymosi bei reikalavimų vykdymo.

5. LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Lankytojas turi teisę:

5.1.1. Reikalauti, kad atsakingas Pramogų centro darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis pramogų parko teikiamomis paslaugomis.

5.1.2. Naudotis Pramogų centro paslaugomis tik pasirašant Lankytojų registracijos žurnale nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Pramogų centre teikiamomis paslaugomis.

5.1.3. Reikalauti, kad Operatorius atlygintų Lankytojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.2. Lankytojas įsipareigoja:

5.2.1. Pramogų centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis protingai, apdariai ir saugiai, kad jo veikimu ar neveikimu, jam Pramogų centrui ar tretiesiems asmenims nebūtų padaryta žala.

5.2.2. Pramogų centre esančiais pramogų įrenginiais ir įranga naudotis tik griežtai laikantis jų naudojimo instrukcijų (įrangos naudojimo instrukcijos yra nurodytos prie atrakciono) ir Operatoriaus atstovų nurodymų. Atrakcionais naudotis pagal jų paskirtį ir rūpintis savo ir asmenų už kuriuos jis atsakingas sveikatos ir turto apsauga, taip pat, užtikrinti, kad jo ar asmenų už kuriuos jis atsakingas, naudojami atrakcionai atitiktų jų fizines galimybes ir sveikatos būklę.

5.2.3. Pramogų centro patalpose nešiukšlinti, kitaip jų neteršti, neniokoti turto ar neatlikti, kitų neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.

5.3. Lankytojo atsakomybė:

5.3.1. Lankytojas, padaręs žalą Pramogų centrui, jame esančiam turtui, kitų Lankytojų ir/ar vaikų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro vaikai, negalią turintys asmenys, atsako Lankytojai, teisiškai atsakingi už savo vaikus.

5.3.2. Lankytojai ar kiti pilnamečiai asmenys lydintys Vaikus yra atsakingi už kartu atvykusių Vaikų, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Pramogų centro taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

5.3.3. Pramogų centro personalas neatsako už be Lankytojų priežiūros paliktus Vaikus. Palikdamas vaiką Pramogų centre, už vaiką atsakingas asmuo t.y. Lankytojas privalo pranešti administratoriui vaiko vardą, pavardę, amžių ir kontaktinį telefono numerį. Už Vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.

5.3.4. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Pramogų centrą, jeigu to reikalauja Pramogų centro personalas (pvz., evakuacijos atveju).

6. REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS

6.1.Pramogų centro administracija rekomenduoja šiame centre planuojantiems pramogauti Lankytojams įvertinti Vaikų fizines galimybes ir sveikatą, nes Pramogų centro pramogoms naudojamos žmogaus fizinės jėgos ir aktyvumas

6.2. Atsižvelgiant į Pramogų centro esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių Lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

6.3. Lankytojams ir/ar jų vaikams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, naudojantis Pramogų centro teikiamomis paslaugomis, galima juos palikti pas Pramogų centro administratorę.

6.4. Lankytojams nerekomenduojama į Pramogų centrą neštis brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali būti pavogti arba būti pamesti.

6.5. Muzikos ir šviesos (lazerių) šou metu, kai Pramogų centre išjungiamos šviesos, rekomenduojama būti itin atsargiems ir atidiems.

6.6. Paliekant Vaiką Pramogų centre be Lankytojo priežiūros, Vaiką būtina nuvesti į tualetą prieš pramogaujant.

6.7. Vaikams iki 4 metų, kartu su Lankytojais rekomenduojama pramogauti zonoje "VAIKAMS IKI 4 METŲ".

6.8. Vaikams nuo 4 metų, rekomenduojama pramogauti zonoje "VAIKAMS NUO 4 METŲ".

6.9. Pramogų zonose "VAIKAMS NUO 4 METŲ" vaikams iki 4 metų gali būti nesaugu ir pavojinga, todėl vaikams iki 4 metų pramogauti šiose zonose leidžiama tik kartu su Lankytojais, jiems griežtai prižiūrint savo vaikus.

7. GIMTADIENIAI IR KITOS ŠVENTĖ

7.1. Pageidaudami švęsti gimtadienį ar kitą šventę, Lankytojai šios šventės datą ir kitas detales privalo suderinti su Operatoriaus atstovais.

7.2. Rezervuojant laiką gimtadieniui, Lankytojas privalo sumokėti 30 Eurų avansą.

7.3. Tais atvejais, kai gimtadienio šventė neįvyksta ne dėl Operatoriaus kaltės, sumokėtas avansas negrąžinamas, tačiau Lankytojas turi teisę perkelti gimtadienio šventę kitam laikui.

7.4. Gimtadieniai yra švenčiami specialiai šventimui skirtose Pramogų centro patalpose (gimtadienių kambarėliuose).

7.5. Už švenčių šventimą Pramogų centre nurodyta tvarka privalo būti sumokėta Pramogų centro kasoje. Paslaugų kainininkas yra pateikiamas prie Pramogų centro kasos, bei internetiniame puslapyje www.manopramogos.lt.

7.6. Gimtadienių šventimui Lankytojai turi teisę įsinešti į pramogų centrą gėrimus, saldumynus ir tortus. Lankytojui pageidaujant karšto maisto ir/ar gėrimų jie yra užsakomi iš prekybos centre esančios maitinimo įstaigos. Daugiau informacijos suteiks Pramogų centro administratorė.

7.7. Už gimtadienio svečius visapusiškai atsako gimtadienio šventės užsakovas Lankytojas, pasirašant atskirą sutikimą dėl atsakomybės.

8. DĖL PATIRTOS TURTINĖS/NETURTINĖS/SVEIKATOS ŽALOS. DRAUDIMAS

8.1. Lankytojas, kuris ar/ir kurio Vaikas patyrė turtinę ir/ar neturtinę žalą Pramogų centre, nedelsdamas turi pranešti apie įvykį Pramogų centro personalui. Susižalojimo ir kitų sveikatos sutrikimo atveju, Operatoriaus atstovas privalo nedelsiant suteikti medicininę pagalbą ir reikalui esant nedelsiant iškviesti Greitosios Medicininės pagalbos komandą.

8.2. Įvykis įregistruojamas sudarant įvykio aplinkybių Aktą. Sudarant Aktą privalo dalyvauti Nukentėjusysis ir/ar jo pilnametis atstovas iš vienos pusės ir Operatoriaus atstovas iš kitos pusės.

8.3. Sudarant įvykio aplinkybių Aktą turi būti nurodyta: Įvykio laikas ir konkreti įvykio vieta, detaliai aprašytos įvykio aplinkybės, patirta žala ir kita vertinga informacija, padėsianti nustatyti įvykio kaltininką ir žalos dydį. Jeigu Lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.

8.4. Per 24 valandų laikotarpyje Operatoriaus atstovas privalo pranešti apie įvykį Draudimo kompanijai

8.5. Operatorius nenagrinėja Lankytojo pretenzijų bei neatsako už Lankytojo Pramogų centre patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei Lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.

8.6. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų drabužius, kurie buvo apgadinti naudojantis pramogų įranga.

8.7. Pramogų centras už Lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Lankytojų ir/ar jų vaikų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Pramogų centrui personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

8.8. Lankytojui Pramogų centre patyrus turtinę ir/ ar neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.9. Pramogų centras neatsako už Lankytojų ir vaikų rūbinėse ar Pramogų centro zonoje paliktus daiktus. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojai privalo nedelsdami kreiptis į Pramogų centro personalą.

8.10.Lankytojų ir vaikų Pramogų centre palikti ir vėliau kitų Lankytojų ar Pramogų centro personalo surasti daiktai saugomi Pramogų centre ne daugiau kaip 30 dienų.

MIELI LANKYTOJAI, ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO, SAVO VAIKŲ IR KITŲ PRAMOGŲ CENTRO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ! 

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS PRAMOGŲ CENTRO TAISYKLIŲ.